A l’AMPA de l’Institut Poeta Maragall volem donar suport a les actuacions de la Xarxa d’AMPAS de Centres Educatius Públics de l’Eixample i de la Plataforma de Famílies sense places envers la creació de nous bolets a escoles públiques ja sobresaturades que, de retruc, ens afecta amb la previsió d’una línia més al nostre Institut.

En aquest sentit subscrivim plenament el seu manifest que podeu llegir a continuació:

Manifest en favor d’un escola pública no massificada, de qualitat

La Xarxa d’AMPAS de Centres Educatius Públics de l’Eixample junt amb la Plataforma de Famílies Sense Places volem denunciar l’increment de línies addicionals a P3 en 5 escoles del nostre districte (Llorers, Entença, Tabor, Fructuós Gelabert i, per segon any consecutiu, Ramon Llull) així com l’augment d’una a secundària en l’institut Maragall.

Creiem que aquesta decisió, que any rere any ha adoptat el Consorci, respon fonamentalment a una endèmica manca de planificació i a una preocupant, però crònica, manca de garanties d’una oferta educativa pública en igualtat de condicions amb l’oferta concertada i la privada.

Tots els sotasignats manifestem la nostra unió per garantir i enfortir una xarxa d’escoles públiques i de qualitat i ens mostrem bel·ligerants contra qualsevol mesura que permeti la segregació escolar. Creiem que l’equitat educativa ha de ser el principi fonamental que vertebri les accions de l’Administració en el camp de l’educació, vetllant per garantir que els condicionants d’origen dels infants (classe social, immigració, gènere, territori, necessitats educatives especials) no repercuteixin en les seves oportunitats de desenvolupament i èxit educatiu. Pensem que la decisió d’augmentar línies addicionals a P3 va en detriment de la qualitat de l’escola pública.

Per això, per tal de consolidar i estendre una escola pública i de qualitat en una ciutat que n’és intolerablement deficitària exigim un compromís ferm des d’ara de guiar la planificació educativa de la ciutat (zonificació escolar, creació de nous centres, obertura o tancament de línies, ampliacions de ratio, etc.) pel principi d’escolarització equilibrada i enfortint l’escola pública. I en aquest sentit, proposem algunes mesures que es poden prendre de forma immediata i altres a mitjà o més llarg termini.

De forma immediata, proposem: (1) Cercar altres solucions per incorporar totes les famílies que ho han sol·licitat a la xarxa pública, sigui amb la creació de noves escoles o incorporant a la xarxa pública edificis i instal·lacions d’escoles ja existents que estiguin en desús o infrautilitzades, mitjançant lloguer o cessions d’ús. (2) Augmentar els recursos, materials i humans, per garantir la qualitat educativa en tots els centres on ja s’han produït aquests increments de línies. En concret, auditar l’estat d’edificis i instal·lacions de les escoles públiques i procedir a les obres de reparació, reforma, ampliació i millora que siguin necessàries (3) Edificar i desenvolupar ja els projectes de creació aprovats com l’institut Viladomat o l’institut Angeleta Ferrer.

A mitjà i més llarg termini, demanem anar augmentant nous centres públics, de tots els nivells educatius, per assegurar una plaça pública de proximitat a totes les famílies de Barcelona, i disminuir progressivament els concerts a centres privats, començant per aquells que discriminen per raó de sexe o cobren quotes que només poden pagar determinades famílies. Aquests nous centres públics haurien de mirar al futur i tenir un caràcter polivalent que permetés la seva adaptació a les diferents taxes de natalitat.