Dia: dimarts 29 de gener de 2013
Hora: 19.45 h (1a convocatòria); 20.00 h (2a convocatòria)
Lloc: Institut Poeta Maragall. Menjador del centre.

Ordre del dia

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea del 20 de juny de 2012
  2. Tancament econòmic del curs 2011-2012
  3. Pressupost del curs 2012-2013
  4. Valoració de l’inici de curs
  5. Elecció del president/a de l’AMPA
  6. Torn obert de paraules

Acta

S’inicia l’Assemblea en segona convocatòria per manca de quòrum en la primera convocatòria, amb els assistents següents:

Montserrat Estrada
Clara Torres
Néstor Suaya
Dolors Fernández
Núria Albalat
Agnès Perelló
Blanca Oriol
Laura sexer
Gonçal Luna

Excusen l’assistència:

Carmen Llusá
Joan Luzzatti

Condueix l’Assemblea general la Montserrat Estrada atès el president anterior, Ignasi Puig, ha renunciat per motius professionals i familiars i que, per tant, la Montserrat Estrada (extresorera) és la única persona hereva de l’anterior junta i, en conseqüència, la única que coneix el funcionament de l’AMPA fins al moment.

Punt extraordinari fora de l’ordre del dia: avaria de l’ordinador

Com a primera intervenció, la Monserrat Estrada sol·licita fer una alteració de l’ordre del dia perquè hi ha un tema urgent i prioritari com és la avaria, sembla ser que irreversible, de l’ordinador de l’associació. Es proposa que es demani al Jordi Monsó (informàtic que fins al moment s’ha ocupat del manteniment i dels assumptes informàtics de l’associació) que sol·liciti un pressupost per la substitució del maquinari i el programari necessari,i també que ens comuniqui si ell es podria ocupar de rescatar les dades del disc dur de l’antic ordinador. També s’acorda que si el Jordi Monsó no se’n pot ocupar, se sol·licitaran els serveis d’un altre professional. Eventualment, si s’escau, se sol·licitaran també altres pressupostos per tal de solucionar el problema al més aviat possible.

Punt 1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea del 20 de juny de 2012

L’acta s’aprova per unanimitat.

Punt 2. Tancament econòmic del curs 2011-2012
Punt 3. Pressupost del curs 2012-2013

La Montserrat Estrada comunica que l’avaria de l’ordinador comporta que en aquests moments no estigui disponible el tancament del pressupost del curs 2011-2012. Fa una exposició dels números de què disposa, obtinguts a través de la memòria presentada a l’Ajuntament per sol·licitar la subvenció, en què es presenten alguns ingressos (quotes, subvenció municipal, aportació d’ABACUS per la venda de llibres) i d’algunes despeses (premis concedits per l’AMPA, sortides, beques, etc.). La Montserrat Estrada fa una presentació detallada del funcionament del pressupost.

En conseqüència, quan es recuperin les dades de l’ordinador avariat es presentarà el balanç oficial i es procedirà a elaborar el pressupost del curs 2012-2013.

D’altra banda, s’acorda que en breu (i un cop es presenti el balanç) es farà el traspàs de firmes a l’entitat bancària on està domiciliat el compte de l’entitat.

Punt 4. Valoració de l’inici del curs 2012-2013

Atesa la durada del punt anterior, aquest punt es tractarà amb més detall a l’Assemblea següent.

Es comenta que s’estan posant en marxa les activitats extraescolars de dansa i de futbol promogudes per la Fundació CEEB, Esport i Educació de Barcelona. A hores d’ara s’està procedint a fer les inscripcions i es veurà com evoluciona.

D’altra banda, s’han rebut queixes des de diversos àmbits (alumnes, l’AMPA mateixa) en el sentit que la qualitat del dinar del menjador ha baixat significativament. La Montserrat Estrada ja ha fet un primer requeriment al contacte de l’empresa responsable (Sra. Pilar de l’empresa Alifres), i fins i tot ha explorat alguna empresa nova. L’Assemblea decideix que es farà un requeriment per correu a l’empresa Alifres per demanar explicacions, i que si aquestes no són satisfactòries, se sol·licitaran diversos pressupostos i la junta procedirà a canviar d’empresa de menjador.

Punt 5. Elecció del president de l’AMPA

En l’Assemblea general del 20 de juny de 2012 es van escollir les següents persones per cobrir els càrrecs de la Junta:

La Montserrat Estrada (extresorera) li donarà suport durant el curs 12-13

Això no obstant, per qüestions professionals i familiars, el president no va poder arribar a exercir el càrrec i la plaça està vacant.

S’acorda que es mantenen la resta de càrrecs i es procedeix a escollir el de president. Resulta escollit Gonçal Luna, pare d’alumne de 2n d’ESO i d’exalumne ja fora de l’Institut. En conseqüència la nona junta de l’AMPA queda de la manera següent:

  • President: Gonçal Luna (pare de 2n ESO el curs 12-13)
  • Vicepresident: Néstor Suaya (pare de 2n ESO el curs 12-13 )
  • Secretària: Clara Torres (mare de 3r ESO el curs 12-13)
  • Tresorera: Carmen Llusá (mare de 2n ESO el curs 12-13). La Montserrat Estrada (extresorera) li donarà suport durant el curs 12-13

A continuació, Gonçal Luna comenta que és convenient distribuir la feina en comissions i que algunes persones se n’haurien de responsabilitzar. Després d’un debat sobre el tema, resulten les comissions i els responsables següents (amb indicació de les funcions):

Eventualment, s’instituiran noves comissions si les circumstàncies ho demanen i es buscaran nous col·laboradors per desenvolupar-ne les funcions.

Punt 6. Torn obert de paraules

Atesa l’extensió de l’Assemblea, no es demana cap paraula i es clou la sessió a les 22.00 h.

NOTA: Podeu descarregar aquesta acta i la de l’anterior assemblea (26/6/2012) en format PDF a la secció Documents d’aquesta web.