A totes les famílies:

El procés de renovació del Consell Escolar ja està en marxa.

eleccions
 • Inici del procés:
  3 de desembre de 2012
 • Constitució de les meses electorals:
  13 de desembre de 2012
 • Votacions de cada sector:
  del 14 al 18 de gener de 2013
 • Constitució del Consell Escolar:
  abans del 25 de gener de 2013

És molt important la vostra col·laboració tant per presentar candidatures, com per votar.

Eleccions per a la renovació del Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’Institut.

Com és prescriptiu, cada dos anys s’ha de procedir a la renovació de la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat i dels pares i mares dels alumnes i de la plaça vacant del representant del personal d’administració i serveis.

En el nostre cas fan falta, com a mínim, tres pares o mares ja que l’única representant que queda (els altres ja no són a l’Institut) acaba a finals d’aquest curs. Seria preferible que s’hi presentessin més de quatre persones per substituir possibles futures vacants. Quan sapiguem les dates de presentació de candidatures us n’informarem.

El procés electoral per renovar els membres del Consell Escolar ve establert per la Resolució ENS/2475/2012, de 25 d’octubre, del Departament d’Ensenyament.

La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per quatre anys. Per aquesta raó és preferible que els alumnes candidats a ser escollits com a membres del Consell Escolar siguin d’ESO. No obstant, el cens electoral està format per tot l’alumnat de l’Institut.

Igualment, és preferible que els candidats a representar els pares i mares siguin pares/mares d’alumnes d’ESO. Tanmateix, el cens electoral d’aquest sector és format pels pares/mares de tot l’alumnat de l’Institut.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa de l’Institut.

FUNCIONS

 • Garantir el compliment de les normes establertes en el procés d’admissió dels alumnes.
 • Aprovar, a proposta de la titularitat, el pressupost de l’Institut pel que fa als fons públics i a les quantitats autoritzades.
 • Aprovar la rendició anual de comptes.
 • Avaluar i aprovar la programació general anual de l’Institut, elaborada pels seus equips directius.
 • Aprovar, a proposta de la titularitat, el reglament de règim interior de l’Institut.
 • Supervisar la marxa general de l’Institut en els aspectes administratius i docents.
 • Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global de l’Institut.

VIGÈNCIA

 • El Consell Escolar té una vigència de quatre anys a partir de la seva constitució, i renovarà el 50% dels seus membres (els representants dels pares, professors i alumnes) als dos anys.

NOMBRE DE REUNIONS ANUALS

 • El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l’inici de les activitats lectives del curs escolar al final de curs i una vegada cada trimestre. En sessió extraordinària, es reunirà sempre que el president ho cregui oportú, o també a proposta de la majoria absoluta dels membres del Consell.