A totes les families:

Com ja sabeu per la informacio que vem penjar a la nostre web ja fa uns dies. El proces de renovacio del consell escolar ja esta en marxa. Es molt important la vostre col-laboracio tan per presentar candidatures, com per votar.

Eleccions per a la renovació del Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern de l’Escola.

Com és prescriptiu, cada dos anys s’ha de procedir a la renovació de la meitat dels membres representants del professorat, de l’alumnat i dels pares i mares dels alumnes i de la plaça vacant del representant del personal d’administració i serveis.

El procés electoral per renovar els membres del Consell Escolar ve establert per la Resolució EDU/2962/2010, de 14 de setembre, del Departament d’Educació.

La condició de membre electe del Consell Escolar s’adquireix per quatre anys. Per aquesta raó, els alumnes candidats a ser escollits com a membres del Consell Escolar han de ser d’ESO. No obstant, el cens electoral està format per tot l’alumnat de l’Escola.

Igualment, els candidats a representar els pares i mares han de ser pares/mares d’alumnes d’ESO. Tanmateix, el cens electoral d’aquest sector és format pels pares/mares de tot l’alumnat de l’Escola.

El Consell Escolar és l’òrgan de govern col·legiat representatiu de la comunitat educativa de l’Escola.
FUNCIONS

  • Garantir el compliment de les normes establertes en el procés d’admissió dels alumnes.
  • Aprovar, a proposta de la titularitat, el pressupost de l’Escola pel que fa als fons públics i a les quantitats autoritzades.
  • Aprovar la rendició anual de comptes.
  • Avaluar i aprovar la programació general anual de l’Escola, elaborada pels seus equips directius.
  • Aprovar, a proposta de la titularitat, el reglament de règim interior de l’Escola.
  • Supervisar la marxa general de l’Escola en els aspectes administratius i docents.
  • Participar en l’aplicació de la línia pedagògica global de l’Escola.

VIGÈNCIA

  • El Consell Escolar té una vigència de quatre anys a partir de la seva constitució, i renovarà el 50% dels seus membres (els representants dels pares, professors i alumnes) als dos anys.

NOMBRE DE REUNIONS ANUALS

  • El Consell Escolar es reunirà preceptivament a l’inici de les activitats lectives del curs escolar al final de curs i una vegada cada trimestre. En sessió extraordinària, es reunirà sempre que el president ho cregui  oportú, i també a proposta de la titular o de la majoria absoluta dels membres del Consell.
  • Les eleccions estan previstes per el dia 25 de novembre, encara sou a temps de presentar-vos fins el dia 22 .