DATA: 2 de desembre de 2009
HORA:
18,30 h
LLOC:
aula 11 de l’IES

ASSITENTS
Junta directiva:
Lídia Llorca (tresorera) Carla Bosacoma (secretària)
19 pares i mares

Lectura i aprovació de l’acta anterior, si s’escau.

Es llegeix l’acta del curs passat, i s’aprova sense cap esmena.

Estat actual, davallada número associats

L’Anna Fargas es presenta, comenta que després de la carta que la junta directiva va enviar a les famílies comentant que si no hi havia relleu, possiblement aquest curs 2009-2010 no hi hauria AMPA, va accedir a fer tasques de presidència fins a l’assemblea del curs en que s’havia d’escollir la nova junta. També presenta a la Montse Estrada que formaria part de la nova junta en cas que l’assemblea així ho aproves.

L’Anna explica una mica la historia de l’AMPA de l’institut i comenta que és una de les més antigues i que des de l’any 1960 sempre hi ha hagut una AMPA (APA) a l’IES Maragall.

Introdueix l’estat actual de l’AMPA:

HI ha 112 famílies associades. La davallada en els associats pot ser degut a diferents causes, entre elles, el fet que els papers d’inscripció es van repartir malament en alguns grups, ja que s’havien de donar amb la matrícula i en alguns casos no va ser així. En un altre moment de l’assemblea, també s’apunta que un dels motius per a la davallada en el nombre de socis pot ser el fet que abans l’import de la quota de l’AMPA es pagava juntament amb el material i les sortides de l’IES i que ja no s’ha pogut fer.

L’Anna comenta que s’hauria de millorar la relació amb l’institut tot i que no és massa dolenta.

També comenta que la junta sortint ha fet coses que no han lluït gaire ja que pot ser no es coneixen prou.

Comenta que abans a l’AMPA hi havia dues persones contractades i que aquest curs ja no hi son. Això fa que hi hagi algun canvis.

En quant a les obres, han influït d’alguna manera en les activitats fetes ja que, p.ex. l’intercanvi de llibres s’ha vist afectat.

Què fa l’AMPA:

Menjador: abans hi havia una persona encarregada cada dia de menjadors. Aquest curs ja no és així i ho porta una empresa. Aquesta empresa proporciona el menjar i el monitoratge. La referent de l’empresa, Alifres, és la Tamara Cadiz. Tota la informació relacionada amb menjadors es penjarà a la pàgina web. El menú surt per a 7,2 euros. Si algun alumne és vol quedar esporàdicament, es truca al telèfon de referència i es demana. En tots els casos es fa un cobrament al banc. En cas que un dia no es quedi a dinar un alumne, si s’avisa abans de les 9,30 hores es descompte del rebut 4,20 euros que és el preu del menjar. Hi ha menjador dilluns, dimarts i dijous. Encara manca ajustar algunes coses ja que hi ha grups que de 13 a 14 hores no tenen classe i es queden amb els monitors. Hi ha uns 47 alumnes que es queden a dinar.

Durant el 2n trimestre és farà una reunió amb l’empresa de menjadors i les famílies.

El menjar és millor que el curs passat.

Socialització de llibres: per les obres i pot ser per la coordinació de l’AMPA, es va fer una mica pesat. Els llibres socialitzats, es a dir els de tecnologia de 1r i les lectures de català de 1r. van arribar tard als alumnes. En quant als llibre de lectura, hi ha persones que l’han comprat ja que els professors el van demanar i no van dir, pot ser per que no ho sabien, que els tenia l’AMPA. Cal polir algunes coses.

Concurs de fotografia: pot ser cal fer més difusió.

Port aventura: el cost de la sortida és diferent si l’alumne és soci de l’AMPA:

Intercanvi de llibres: les famílies porten els llibres que no faran servir in recullen, el més proporcionalment possible amb els que donen, pel següent curs. Aquest curs s’han beneficiat de l’intercanvi de llibres unes 40 famílies.

Es comenta la necessitat que es faci més difusió de les activitats que realitza l’AMPA.

S’explica al assistents que aquest curs hi ha una persona que fa les tasques de secretaria i que esta a l’IES durant 5 hores setmanals. L’any passat hi havia una persona tots els matins, però s’ha jubilat i ara tenim aquesta nova contractada a través de l’empresa de menjadors.

Estat de comptes 2008-2009. Proposta pressupost pel curs 2009-2010.

La Lidia Llorca, tresorera, explica el comptes del curs 2008-2009.

Projectes: renovació web, menjador, canvi model de gestió

Es presenten els objectius a assolir:

Crear una bona base de dades dels alumnes.

Utilitzar de manera més habitual les noves tecnologies.

Delegar tasques, com p.ex. el tema del menjador.

Gestionar les colònies: l’Anna diu que esta preocupada pel tema dels cobraments i pagaments de les colònies. S’estudiarà com fer-ho per no tenir entrades i sortides de tants diners. Una opció seria tenir un compte a part del de l’AMPA, també amb la junta de titular però només pels moviments de les colònies.

Millorar la relació amb el centre. No només amb l’equip directiu, si no també amb els bidells, amb seminaris (sobre tot amb els que estem fent la socialització de llibres) etc.

Es presenta el pressupost pel curs 2009-2010. Es un pressupost ajustat ja que han baixat els ingressos per quotes.

Es comenta que al compte que tenia el menjador l’any passat hi ha un romanent, que com que hi havia un deute amb l’AMPA; passarà íntegre a l’AMPA.

També comenta que l’ IES ens ha 2 “cedit” una sala de reunions als soterrani a canvi de la sala que teníem amb les prestatgeries, que voldrien per a poder guardar coses de teatre.

Les reunions mensuals de la junta de l’AMPA, com sempre obertes a totes les persones que ho vulguin, serà els primers dilluns de mes de 17,30 a 18,30.

Es comenta que l’horari de la persona que porta la secretaria de l’AMPA es els dimarts de 10,30 a 13,30 i els dijous de 11,30 a 13,30.

Renovació càrrecs de la junta de l’APA:

Es presenten als diferents càrrecs les següents persones, sense cap més candidatura.

Anna Fargas: presidència.

Montse Estrada: Tresoreria

Rafael Mata: Secretaria

Johanna Entfellner: Vocal.

Carme Marti : Vocal

Torn obert de paraules

Una mare pregunta com es podria fer per a que hi hagi més famílies associades. Es comenta que a la reunió de primer d’ESO, l’Anna va anar i que va obtenir algun associat més, però que es pensava que hi hauria més resposta. També es comenta que pot ser el fet de tenir el compte a Caja Madrid, que disposa de poques oficines, dificulta en certa manera el pagament i que es podria mirar de canviar.

Es parla de la possibilitat d’aprofitar alguna de les activitats per a que la gent es faci sòcia. P.ex. en l’intercanvi de llibres, sigui necessari ser soci i que es pugui fer en aquell moment. També s’apunta la possibilitat de fer una repesca i enviar una carta a les famílies que no son sòcies per a dir que encara es poden associar i els avantatges que suposa.

Un pare comenta la possibilitat de fer la venda de llibres als socis a l’IES.

També es parla de canviar d’empresa , es a dir deixar Abacus. La junta sortint comenta que ja es va valorar, però que el rappel que ens dona abacus va molt bé i més en aquest moments.

Sense més qüestions, es tanca la reunió a les 20,10